ЕЙБРАХАМ  МАСЛОУ

/1908 – 1970/


     Маслоу е хуманитарен психолог. Той е създател на йерархичната теория на потребностите. За пръв път развива теорията си за йерархията на потребностите в своята книга Теория на човешката мотивация /1943 г./ и доразвива темата за мотивацията в последвалата я втора книга Мотивация и личност /1954 г./ Концепциите му първоначално са представени като общо обяснение на човешкото поведение, но много бързо стават част от теорията за мотивация на работното място.


     Маслоу постулира йерархията на възходящите пет нива на основните човешки нужди въз основата на две групи: дефицит на нуждите и потребностите на растежа. Когато една група потребности е задоволена, тя представа да бъде мотиватор; след това мотивацията се генерира от незадоволените потребности на следващо, по-високо ниво в йерархията и така във всички нива до върха на пирамидата на Маслоу.

Пет са нивата на тази пирамида:

     Първото и най-ниско са физиологичните нужди. Те включват потребностите от вода, въздух, храна, сън, постоянна телесна температура. Те са най-силните нужди и основни изисквания за поддържане на живота. Ако човек бъде лишен от тях, той не може да съществува.

     Второто ниво е нуждата от безопасност. Когато всички физиологични нужди са задоволени идва тази потребност. Възрастните обикновено обръщат малко внимание на темата за сигурност, освен по време на извънредни ситуации или при периоди на дезорганизация в социалната структура. Децата често показват признаци на несигурност, както и необходимостта да бъдат защитени.

Потребност от любов, привързаност и принадлежност е третото ниво в пирамидата. Когато нуждите от безопасност и физиологическо благополучие са задоволени, се засилва потребността от даване и получаване на любов, от привързаност и чувство на принадлежност, като средства за преодоляване на чувството за самота и отчуждение.

    Четвъртото ниво е потребност от уважение, социален статус, признание и самоуважение. Когато от първите три нива потребностите са удовлетворени, нуждата от уважение може да стане доминираща. Хората имат нужда от стабилно, здраво обосновано и високо ниво на себеуважение и уважение от другите. Това прави човек самоуверен и ценен като личност за света. Когато тези потребности са незадоволени, човек се чувства дребен, слаб, безпомощен и безполезен.

     Най-високото и най-абстрактно ниво в пирамидата е петото нуждата от самоактуализация и себеутвърждаване. Маслоу описва самоактуализацията като  коренно различна потребност от останалите четири нива. Най-сложният вид потребности се свързва с желанието за усъвършенстване на способностите и развитието на таланта. Те се изразяват чрез самореализация, самоизразяване и постигане на цели.

     Според Маслоу съществуват определени условия, които са необходима предпоставка за задоволяването на потребностите, като например свобода на словото, свобода да се изразяваш различно от другите, свобода да се защитаваш, както и справедливост, честност и почтеност. Всяко посегателство върху тези условия се възприема като опасност за задоволяване на потребностите.

      Макар че теорията на Маслоу е вече на повече от 50 години, мениджърите все още често се обръщат към нея. Заедно с Херцберг и Макгрегор, той е признат за един от основателите на мотивационната теория.