Up

Некатегоризирани

Ценности (A Value Statement)

Създаване на мисия, визия и ценности (Developing Mission, Vision and Values Statement)

Дилемата на затворника (The Prisoners)

Управление на заинтересованите страни (Stakeholder Management)

Ръководство за анализиране и документиране на казуси (Case Writing Guide)

Обща рамка за оценка (Common Assessment framework - CAF)

Сравнителен анализ (Benchmarking)

Фасилитатор (Facilitator)

Теория X и Теория Y (Theory X and Theory Y)

Теория Z (Theory Z)

Определяне на пазара като част от бизнес планирането (Market Analysis as Part of Business Planning)

Реални опции (Real Options)

SERVQUAL (Service Quality)

Анализ на Парето (Pareto Analysis)

Мозъчна атака (Brainstorming)

Мисловни карти (Mind Maps)

Балансирана система от показатели за ефективност (Balanced Scorecard)

Осем стъпков модел за промяна (Eight Steps Change Management Model)

Шест мислещи шапки (Six Thinking Hats)

Рамка McKinsey 7S (McKensys 7S Framework)

Архитектурна рамка на Захман (Zahman Framework)

SWOT Анализ (SWOT Analysis)

SMART Цели (SMART Goals)

PEST Анализ (PEST Analysis)