Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Следваща »

Всички

Термин Дефиниция
BG40

Пазарен индекс (непретеглен) на Българска фондова борса-София, който включва четиридесетте най-ликвидни компании на българския пазар.

BGREIT

Секторен пазарен индекс на Българската фондова борса, съставен само от акции на АДСИЦ, инвестиращи в недвижими имоти.

BGTR30

Пазарен индекс на Българската фондова борса, включващ 30-те най-високо класирани емисии по критериите пазарна капитализация, брой сделки, оборот, акции в обръщение.

Mножество на възможните портфейли

От английски: Feasable portfolios set
Съвкупност, състояща се от всички портфейли, в които по принцип даден инвеститор може да вложи средства при съответните конкретни условия.

SOFIX

Пазарен индекс (претеглен) на Българска фондова борса-София, съставен от най-ликвидните емисии.

АДСИЦ

От английски: REIT (Real estate investment trust) – когато АДСИЦ инвестира само в имоти
Инвестиционно дружество от затворен тип, което инвестира само в определен вид активи – в недвижими имоти или във вземания.

Айсберг

От английски: Iceberg
Вид борсова поръчка, за която в търговската система се вижда само част от търсеното или предлаганото количество.

Активно управление

От английски: Active management
Инвестиционен стил, при който има чести и относително по-големи промени в позициите на портфейла, търговията е активна, оборотът на портфейла е голям.

Активно управляван фонд

От английски: Actively managed fund
Колективна инвестиционна схема, чийто портфейл се управлява стратегически и оперативно въз основа на текущи анализи и прогнози за пазарите. Обикновено в портфейла на такава схема има чести промени.

Акция на растежа

От английски: Growth share
Акция, за която се очаква стойността ґ да нараства поради по-висок от средния за пазара растеж на печалбата на емитента.

Акция на стойността

От английски: Value share
Акция, за която се смята, че е подценена от пазара.

Алфа-коефициент на Дженсън

От английски: Jensen's alpha
Индикатор за резултата от управлението на даден инвестиционен портфейл, показващ разликата между постигнатата и очакваната възвръщаемост.

Американска депозитарна разписка

От английски: American depository receipt
Финансов инструмент, даващ права върху ценни книжа, публично търгувани на пазари извън САЩ. Емитира се от банка или друга финансова институция, базирана в САЩ.

Американска опция

От английски: American option
Опция, която може да бъде упражнявана в произволен момент до датата на изтичане.

Анюализиране

От английски: Annualization
Привеждане на нормата на възвръщаемост на годишна база.

Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Следваща »