Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

А

Термин Дефиниция
АДСИЦ

От английски: REIT (Real estate investment trust) – когато АДСИЦ инвестира само в имоти
Инвестиционно дружество от затворен тип, което инвестира само в определен вид активи – в недвижими имоти или във вземания.

Айсберг

От английски: Iceberg
Вид борсова поръчка, за която в търговската система се вижда само част от търсеното или предлаганото количество.

Активно управление

От английски: Active management
Инвестиционен стил, при който има чести и относително по-големи промени в позициите на портфейла, търговията е активна, оборотът на портфейла е голям.

Активно управляван фонд

От английски: Actively managed fund
Колективна инвестиционна схема, чийто портфейл се управлява стратегически и оперативно въз основа на текущи анализи и прогнози за пазарите. Обикновено в портфейла на такава схема има чести промени.

Акция на растежа

От английски: Growth share
Акция, за която се очаква стойността ґ да нараства поради по-висок от средния за пазара растеж на печалбата на емитента.

Акция на стойността

От английски: Value share
Акция, за която се смята, че е подценена от пазара.

Алфа-коефициент на Дженсън

От английски: Jensen's alpha
Индикатор за резултата от управлението на даден инвестиционен портфейл, показващ разликата между постигнатата и очакваната възвръщаемост.

Американска депозитарна разписка

От английски: American depository receipt
Финансов инструмент, даващ права върху ценни книжа, публично търгувани на пазари извън САЩ. Емитира се от банка или друга финансова институция, базирана в САЩ.

Американска опция

От английски: American option
Опция, която може да бъде упражнявана в произволен момент до датата на изтичане.

Анюализиране

От английски: Annualization
Привеждане на нормата на възвръщаемост на годишна база.

Анюитет

От английски: Annuity
Финансов инструмент, който осигурява поток от регулярни годишни плащания за определен период от време.