Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Б

Термин Дефиниция
Базов актив

От английски: Underlying asset
Ценна книга, актив или пазарен индекс, на чиято основа се изграждат деривативни финансови инструменти.

Банка депозитар

От английски: Depository bank, Тrustee bank
Търговска банка, която е попечител на колективна инвестиционна схема.

Банков акцепт

От английски: Banker's acceptance
Краткосрочен финансов инструмент, създаден от нефинансова компания и свързан с нареждане към обслужващата я банка да се плати определена сума на бъдеща дата.

Безналични финансови инструменти

От английски: Dematerialized securities
Финансови инструменти (акции, облигации и др), които не съществуват физически, нямат материална форма – има само записи в депозитарна институция за техните собственици.

Безрисков актив

От английски: Riskless asset
Актив, чиято доходност не е подложена на какъвто и да било риск.

Безрискова норма на възвръщаемост

От английски: Risk-free rate of return
Нормата на възвръщаемост, която се получава при инвестиране в безрисков актив.

Бета-коефициент

От английски: Beta coefficient
Измерител на пазарния риск на даден актив, показващ чувствителността на възвръщаемостта на актива спрямо възвръщаемостта на пазарния портфейл.

Бизнес риск

От английски: Business risk
Рискът, който е породен от чисто икономически фактори, определящи общите условия за деловата активност в даден отрасъл.

Бик

От английски: Bull
В преносен смисъл – инвеститор, който очаква цените да се повишат и поради това е настроен да купува.

Борсов индекс

От английски: Market index
Статистически показател, измерващ изменението на цените на финансовите инструменти, които се търгуват на съответната борса.

Борсов пазар

От английски: Еxchange
Организирана и регулирана институция, където продавачи и купувачи на финансови инструменти (чрез техни посредници) се срещат и осъществяват търговия на базата на определени правила.

Борсов посредник

От английски: Broker
Вж. Брокер

Брокер

От английски: Broker
Физическо лице, което търгува на борсата от името на инвеститорите, като изпълнява техните поръчки за покупки и продажби. За практикуването на тази дейност се изисква лицензиране от съответните регулативни органи.

Бъдеща стойност

От английски: Future value
Стойността, до която нараства дадена сума пари в резултат на инвестирането и за един или повече периоди.

Българска депозитарна разписка

От английски: Bulgarian depository receipt
Eмитиран в България финансов инструмент, предоставящ на собственика му права, аналогични на правата по финансови инструменти, емитирани и търгувани в друга страна.