Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

В

Термин Дефиниция
Валутен фонд

От английски: Currency fund
Фонд, който инвестира в чуждестранни валути с цел да получи печалба от измененията на валутните курсове.

Варант

От английски: Warrant
Кол опция, чийто емитент е същевременно и емитент на базовия актив на опцията.

Веднага или никога

От английски: Immediate or cancel
Вид борсова поръчка, която се изпълнява моментално изцяло или частично. Неизпълнената ґ част се отменя автоматично.

Вероятностно разпределение

От английски: Probability distribution
Множеството от двойки, представляващи възможните стойности на дадена величина и вероятностите да се реализират тези стойности.

Взаимен фонд

От английски: Mutual fund
Алтернативен термин за колективна инвестиционна схема.

Вимпел

От английски: Pennant
Графичен индикатор, използван в техническия анализ. Представлява фигура с триъгълна форма.

Високодоходна облигация

От английски: High yield bonds
Вж. Спекулативен клас облигации.

Времева стойност на парите

От английски: Time value of money
Концепция, основаваща се на разбирането, че парите имат различна стойност в различни моменти от времето.

Вторичен пазар

От английски: Secondary market
Пазар, на който се осъществява последваща търговия на финансови инструменти, след първоначалната им продажба при емитиране.

Вторичен тренд

От английски: Secondary trend
Тенденция в изменението на цените, различна от първичния (основния) тренд. Продължава обикновено от 10 дни до 3 месеца. Често се нарича още и корекция на цените.

Вторични финансови инструменти

От английски: Secondary securities
Финансови инструменти, чрез публичното предлагане на които колективните инвестиционни схеми набират финансов ресурс от широката публика.

Възвръщаемост

От английски: Return
Доход (положителен или отрицателен), който се получава от дадена инвестиция за определен период, изразен като относителна величина спрямо размера на инвестицията.

Възходящ триъгълник

От английски: Ascending Triangle
Графичен индикатор, използван в техническия анализ. Представлява фигура с триъгълна форма, като хипотенузата на триъгълника е с положителен наклон.

Външeн ефект

От английски: Externality
Eфект от дйствията на една страна върху друга страна, който не се пренася чрез ценовия механизъм на пазара.