Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Г

Термин Дефиниция
Гарантиран фонд

От английски: Guaranteed fund
Фонд, който защитава вложения от неговите инвеститори капитал (т.е. гарантира, че няма да допусне загуби).

Глава и рамене

От английски: Head and Shoulders
Графичен индикатор, използван в техническия анализ. Представлява фигура с три последователни върха, като средният е най-висок (глава), а другите два, разположени вляво и вдясно от него, са приблизително на едно ниво (рамене).

Глобален фонд

От английски: Global fund
Колективна инвестиционна схема, която инвестира както в страната, от която произхожда, така и на широк кръг от чуждестранни пазари.

Глобална депозитарна разписка

От английски: Global depository receipt
Финансов инструмент, даващ права върху ценни книжа, публично търгувани на един или няколко пазара, различни от националния пазар, където е емитирана разписката.

Гол варант

От английски: Naued Warrant
Варант, чийто емитен не притежава такова количество от базовия актив, което да съответства на всички издадени варанти.