Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Страница:  1 2 3 Следваща »

Д

Термин Дефиниция
Дата на изтичане

От английски: Expiration date
Денят, до който или на който е възможно притежателят на опция да упражни правата си по нея.

Дата на падежа

От английски: Maturity date
Датата, на която следва да са изпълнени всички задължения на емитента на даден финансов инструмент.

Движение по кривата на доходността

От английски: Riding the yield curve
Стратегия за търговия с облигации, основаваща се на формата на кривата на доходноста.

Двоен връх

От английски: Double Top
Графичен индикатор, използван в техническия анализ. Среща се в горната част на възходящ тренд и е сигнал за обръщане на тренда и настъпване на период на понижаване на цените.

Двойно дъно

От английски: Double Bottom
Графичен индикатор, използван в техническия анализ. Представлява фигура, която е огледална на двойния връх и се проявява в долната част на низходящ тренд.

Двойнствена роля на цените

От английски: Dual role of prices
Разбирането, че цените служат, от една страна, като механизъм за достигане на равновесие, и, от друга страна – като носители на информация за стойността на финансовите инструменти.

Депозитарна разписка

От английски: Depository receipt
Финансов инструмент, емитиран от банка или друга финансова институция, представляващ права върху ценни книжа, публично търгувани на пазари, различни от националния пазар, където е емитирана разписката.

Депозитарни услуги

От английски: Depository services
Услуги, предоставяни от институции, които водят регистър за емисиите на финансови инструменти и за техните притежатели.

Депозитен сертификат

От английски: Certificate of deposit
Дългов финансов инструмент, емитиран от банки срещу предоставяне на срочен депозит, с падеж между 30 дни и 10 години.

Депозитна институция

От английски: Deposit institution
Финансови институции, събиращи депозити (търговски банки, спестовни банки, кредитни съюзи и др.).

Дериватив

От английски: Derivative
Финансов инструмент, чиято стойност произтича от друг финансов инструмент, актив или пазарен индекс.

Диверсификация

От английски: Diversification
Практиката на инвеститорите да увеличават броя на активите в своите портфейли с цел да намаляват риска.

Диверсифицируем риск

От английски: Diversifiable risk
Специфичният риск на даден портфейл. Това е тази част от риска на един портфейл, която може да се намалява при увеличаване на броя на активите в портфейла.

Дивидент

От английски: Dividend
Част от нетната печалба на дадено дружество, която се изплаща на акционерите му.

Дилър

От английски: Dealer
Специализиран търговец, който има за задача да улеснява търговията на дадена емисия, като поддържа запас от нея и котира постоянно цени „купува“ и цени „продава“ .

Страница:  1 2 3 Следваща »