Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Е

Термин Дефиниция
Евродоларов депозит

От английски: Eurodollar deposit
Депозити в банки, които се намират извън САЩ, деноминирани в щатски долари.

Еврооблигация

От английски: Eurobond
Облигация, която е деноминирана във валута, различна от валутата в страната на емитента (заемателя) и се предлага извън страната на емитента.

Европейска опция

От английски: European option
Опция, която може да бъде упражнявана само на датата на изтичане.

Еднофакторен модел

От английски: One-factor model
Модел, при който възвръщаемостта на отделните активи се обяснява и прогнозира чрез влиянието на един фактор.

Емитент

От английски: Issuer
Лицето, което е задължено по издадени от него финансови инструменти.

Ефект на доходността до падежа

От английски: Yield to maturity effect
Принцип, според който при дадена промяна на лихвените проценти облигации с по-ниска доходност до падежа ще имат по-висока процентна промяна на цената им от облигации с по-висока доходност до падежа.

Ефект на купонната лихва

От английски: Coupon rate effect
Принцип, според който лихвеният риск на една облигация е в обратна зависимост от размера на купонната лихва.

Ефект на размера

От английски: Size effect
Инвестиционен термин, изразяващ тенденцията малките по размер фирми често да носят по-висока възвръщаемост в сравнение с по-големите фирми, при равни други условия.

Ефект на срока до падежа

От английски: Maturity effect
Принцип, според който лихвеният риск е по-голям при по-дълъг срок до падежа и обратно.

Ефективна норма на възвръщаемост

От английски: Effective rate of return
Възвръщаемост на годишна база, изчислена при капитализиране в рамките на годината.

Ефективно множество

От английски: Efficient set
Множество от портфейли, които притежават едно от следните две свойства: 1) имат максимална очаквана възвръщаемост при зададено равнище на риск, или 2) имат минимално равнище на риск при зададена очаквана възвръщаемост.