Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Страница:  1 2 Следваща »

И

Термин Дефиниция
Извънборсов пазар

От английски: Over the Counter (OTC) Market
Нерегулиран пазар на финансови инструменти.

Изисквана доходност

От английски: Required rate of return
Ниво на възвръщаемост, което от гледна точка на инвеститорите кореспондира на нивото на риск на инвестицията.

Изкупуване чрез дълг

От английски: Levereged buy-out
Тип инвестиция, която се осъществява при придобиването на съществуващи компании с използването на значителен размер на дългово финансиране и относително малко капиталово финансиране.

Изпълни или отмени

От английски: Fill or kill
Вид борсова поръчка, която се изпълнява моментално изцяло или ако това е невъзможно, се отменя.

Инвестиционен консултант

От английски: Investment consultant
Физическо лице, което предоставя инвестиционни консултации за клиентите на инвестиционните посредници и управляващите дружества.

Инвестиционен период

От английски: Investment period, holding period
Определен период от време, за който даден инвеститор влага парите си.

Инвестиционен посредник

От английски: Brokerage firm (Brokerage house)
Фирма, която предлага инвестиционни услуги, включително посредничество за инвеститорите при търговията с финансови инструменти.

Инвестиционен фонд

От английски: Investment fund
Форма на колективна инвестиция, при която се мобилизират пари от инвеститорите и се влагат в определени активи въз основа на принципите на диверсификация и разделяне на риска.

Инвестиционен хоризонт

От английски: Investment horizon
Период, за който се извършва инвестиционното планиране.

Инвестиционна банка

От английски: Investment bank
Специализирана финансова институция, която подпомага емитентите в процеса на реализирането на дадена емисия, като посредничи между тях и инвеститорите.

Инвестиционно банкерство

От английски: Investment banking
Дейност, извършвана от инвестиционните банки, включваща консултиране, оценки, съставяне на проспекти, пемане на емисии и др.

Инвестиционно дружество от затворен тип

От английски: Closed-end investment company
Инвестиционен фонд, организиран като акционерно дружество, при което броят на акциите в обръщение е установен при учредяването на дружеството и остава постоянен.

Инвестиционно дружество от отворен тип

От английски: Open-end investment company
Вид колективна инвестиционна схема, организирана като акционерно дружество, което непрекъснато котира цени за емитиране и обратно изкупуване на акциите си.

Индекс на дифузия

От английски: Diffusion index
Паказател, който се изчислява за даден пазар, като броят на емисиите с нараснали цени плюс половината от броя на емисиите с непроменени цени се разделя на общия брой търгувани емисии.

Индекс на доверие

От английски: Confidence index
Показател, който се изчислява за даден пазар като съотношение между доходността на корпоративните облигации с най-висок рейтинг и доходността на облигации със среден рейтинг.

Страница:  1 2 Следваща »