Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Страница:  1 2 Следваща »

К

Термин Дефиниция
Капитализация на дохода

От английски: Capitalization of income
Метод за оценка на стойността на финансови инструменти, основан на сегашната стойност на бъдещите парични потоци от тях.

Капиталов пазар

От английски: Capital Market
Финансов пазар, на който се търгуват дългосрочни (т.е. с матуритет над една година) финансови инструменти.

Капиталова загуба

От английски: Capital loss
Отрицателната разлика между цената, по която даден актив е купен, и цената, по която той е продаден или може да бъде продаден.

Капиталова печалба

От английски: Capital gain
Положителната разлика между цената, по която даден актив е купен, и цената, по която той е продаден или може да бъде продаден.

Клин

От английски: Wedge
Графичен индикатор, използван в техническия анализ. Предствлява фигура, която може да бъде както трендобръщаща, така и трендопотвърждаваща.

Ковариационна матрица

От английски: Covariance matrix
Матрица, съставена от ковариациите на възвръщаемостите между всеки два актива.

Ковариация

От английски: Covariance
Статистически показател за степента на съвместно изменение на две величини.

Коефициент на вариация

От английски: Coefficient of variation
Съотношение между дисперсията и средната стойност на дадена величина. В инвестиционната теория се използва като показател за количество риск на единица очаквана възвръщаемост.

Коефициент на корелация

От английски: Correlation coefficient
Статистически показател за степента на съвместно изменение на две величини, който е нормиран между едно и минус едно. В инвестиционната теория измерва доколко има тенденция възвръщаемостта на един актив да се изменя по начин, сходен с възвръщаемостта на друг актив.

Коефициент на относителна сила

От английски: Relative strenght ratio
Съотношение на цената на дадена емисия (или стойността на даден секторен индекс) спрямо стойността на някакъв общ борсов индекс.

Кол опция

От английски: Call option
Вж. Опция за купуване

Колективна инвестиционна схема (КИС)

От английски: Collective Investment Scheme
Форма на инвестиция, чрез която средствата на голям брой индивиди и/или институции се събират в един общ фонд с цел инвестиране.

Комисия за финансов надзор

От английски: Financial Supervision Commission
Държавен орган, оторизиран да регулира небанковия финансов сектор в България

Конвексност

От английски: Convexity
Показател, измерващ нелинейното влияние на изменението на доходността (лихвите) върху изменението на цените на облигациите или на други инструменти с фиксиран доход.

Конвертируема облигация

От английски: Convertible bond
Облигация, която при определени условия може да бъде разменена срещу акции на същия емитент.

Страница:  1 2 Следваща »