Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Страница:  1 2 Следваща »

М

Термин Дефиниция
Макро риск

От английски: Macro risk
Риск, породен от макроикономически фактори, т.е. от фактори, които влияят върху всички икономически субекти.

Марджин покупка

От английски: Margin trade
Покупка на финансов инструмент със средства, заети от инвестиционен посредник. Закупеният инструмент служи като обезпечение на заема.

Международен фонд

От английски: International fund
Колективна инвестиционна схема, която инвестира в страни, различни от тази, където е регистрирана.

Мезо риск

От английски: Mezzo risk
Риск, породен от фактори, имащи влияние само върху предприятията от даден отрасъл.

Мениджърски риск

От английски: Management risk
Риск, който е свързан с поведението на мениджмънта на дадено дружество, с ефективността на управлението на всичките му дейности, както и с евентуалната смяна на ключови ръководители.

Мечка

От английски: Bear
В преносен смисъл – инвеститор, който очаква цените да спадат и поради това е настроен да продава.

Микро риск

От английски: Micro risk
Риск, пораждан от специфичните характеристики на отделното дружество, емитент.

Многофакторен модел

От английски: Multiple-factor model
Модел, при който възвръщаемостта на активите се обяснява и прогнозира като резултат от влиянието на няколко (поне два) фактора.

Множествен връх

От английски: Multiple Top
Графичен индикатор, използван в техническия анализ. Представлява фигура, показваща неколкократни покачвания на цената до нивото на съпротива.

Множествено дъно

От английски: Multiple Bottom
Графичен индикатор, използван в техническия анализ. Представлява фигура, изобразяваща многократни спадания на цената до нивото на подкрепа.

Множество на ефективните портфейли

От английски: Efficient portfolios set
Вж. Ефективно множество,

Множество на Марковиц

От английски: Markowitz's set
Вж. Множество на възможните портфейли.

Модел за оценка на капиталовите активи

От английски: Capital Asset Pricing Model
Модел, даващ описание на зависимостта между риск и очаквана възвръщаемост в условията на равновесие на капиталовия пазар.

Модел на дисконтираните дивиденти

От английски: Dividend discount model
Модел за оценка на стойността на акции, основан на дисконтирането на бъдещите дивиденти.

Модел с изменящ се темп на растеж

От английски: Multiple-growth model
Модел за оценка на стойността на акции, основан на предположението, че в различни периоди дивидентите нарастват с различен темп .

Страница:  1 2 Следваща »