Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Страница:  1 2 Следваща »

Н

Термин Дефиниция
На пари

От английски: On the money
Термин, означаващ, че една опция е печеливша.

Надценена облигация

От английски: Overpriced bond
Облигация, чиято пазарна цена е по-висока от присъщата ґ стойност.

Натоварен фонд

От английски: Load fund
Общо наименование за фонд, налагащ такси на инвеститорите за влизане и/или излизане.

Недиверсифицируем риск

От английски: Nondiversifiable risk
Пазарният риск на даден портфейл. Това е тази част от риска на един портфейл, която не може да бъде намалена с увеличаване на броя на активите в него.

Ненатоварен фонд

От английски: No-load fund
Фонд, който не налага такси на инвеститорите нито за влизане, нито за излизане.

Неофициален пазар

От английски: Unofficial market
Един от пазарите на Българска Фондова Борса-София, където има по-малки изисквания към търгуваните емисии.

Непазарен риск

От английски: Nonmarket risk
Риск, пораждан от рискови фактори, характерни само за даден актив.

Непосредствен анюитет

От английски: Immediate annuity
Вид анюитет, по който плащанията започват веднага, щом бъде закупен.

Непрекъсната система на търговия

От английски: Continuous market
Борсова система, при която поръчките за търговия се подават, срещат се и се изпълняват по всяко време, когато борсата работи.

Непретеглен индекс

От английски: Unweighted index
Индекс, при който цените на включените в него финансови инструменти участват с еднакви тегла. Използва се средноаритметична или средногеометрична величина.

Несистематичен риск

От английски: Unsystematic risk
вж. Непазарен риск.

Нетна сегашна стойност

От английски: Net present value
Разликата между присъщата стойност на един финансов инструмент и текущата му пазарна цена.

Нетна стойност на активите

От английски: Net asset value
Разликата между пазарната стойност на активите и задълженията на дадено дружество.

Нефакторен риск

От английски: Nonfactor risk
Риск, разглеждан в условията на факторен модел, който не се поражда от факторите в модела, а се обуславя от специфичните особености на дадения актив.

Ниво на подкрепа

От английски: Support level
Ниво на цените, при което се очаква да има значително увеличение на търсенето и поради това е малко вероятно цените да спаднат под него.

Страница:  1 2 Следваща »