Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Страница:  1 2 Следваща »

О

Термин Дефиниция
Обезпечена облигация

От английски: Secured bond
Облигация, обезпечена със залог на конкретен актив на емитента.

Обещана доходност до падежа

От английски: Promised yield to maturity
Доходност на рискови облигации, с която се ангажира емитентът им според условията на облигациите.

Обикновена акция

От английски: Common stock
Капиталов финансов инструмент, издаден срещу участие в капитала (собствеността) на дадено дружество.

Облигация

От английски: Bond
Дългов финансов инструмент, даващ право на притежателя му да получи от емитента номиналната стойност и лихвите на облигацията по определен график.

Облигация за общи задължения

От английски: General obligation bond
Облигация, емитирана от община, плащанията по която се осигуряват от бюджета на общината. Надеждността ґ е следствие от общото финансово състояние на общината-емитент.

Облигация с нулев купон

От английски: Zero-coupon bond
Облигация, при която няма периодични плащания. Инвеститорите получават само едно плащане – на номиналната стойност, при падеж на облигацията.

Облигация с опция за обратно изкупуване

От английски: Callable bond
Облигация, която дава право на емитента да извърши обратно изкупуване преди падежа.

Облигация с плаваща лихва

От английски: Floating rate bond
Облигация, чиято купонна лихва може да се променя във времето в резултат на изменението на някакъв предварително определен индикатор на текущите пазарни лихви.

Облигация с участие в печалбата

От английски: Participating bond
Облигация, по която освен купонна лихва, се изплаща и допълнителна лихва, ако печалбата на фирмата-емитент е над определено ниво.

Облигация-боклук

От английски: Junk bond
Облигация от спекулативен клас. Характеризира се с висок риск.

Общинска облигация

От английски: Municipal bond
Облигация, емитирана от община.

Общозастрахователна компания

От английски: Insurance company
Компания, която предлага финансова защита срещу загуба на собственост поради пожар, кражба, инциденти, небрежност и други събития.

Обърнати глава и рамене

От английски: Head and Shoulders Bottom
Графичен индикатор, използван в техническия анализ. Представлява фигура, която е огледална на фигурата глава и рамене. Среща се в долната част на низходящ тренд и е сигнал за обръщане на тренда във възходяща посока.

Опция

От английски: Option
Контракт, даващ право на притежателя му да закупи или да продаде даден финансов инструмент или друг актив на предварително фиксирана цена до или при изтичането на определен период.

Опция за купуване

От английски: Call option
Опция, която дава право на притежателя ґ да купи от емитента на опцията базовия актив, специфициран в нея, по договорена цена до определена дата.

Страница:  1 2 Следваща »