Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Страница:  1 2 3 4 Следваща »

П

Термин Дефиниция
Падеж

От английски: Maturity date
Дата, на която задълженията на емитента следва да се погасят.

Паднал ангел

От английски: Fallen angel
Облигация, която е имала рейтинг от инвестиционен клас, но той е спаднал до спекулативен клас.

Пазар, воден от котировките

От английски: Quote driven market
Система на търговия, основана на котировките на маркет-мейкърите.

Пазар, воден от поръчките

От английски: Order driven market
Система на търговия, основана на поръчките на пазарните участници.

Пазарен модел

От английски: Market model
Еднофакторен модел на възвръщаемостта на активите, при който за фактор се използва възвръщаемостта на пазарния индекс.

Пазарен портфейл

От английски: Market portfolio
Портфейл, който включва всички рискови активи, търгувани на даден пазар, като пропорцията, с която всеки актив участва в него, е равна на пропорцията между капитализацията на съответния актив и капитализацията на целия пазар.

Пазарен риск

От английски: Market risk
Риск, който е свързан с пазара като цяло. Поражда се от рискови фактори, които са общи и влияят върху възвръщаемостта на всички активи.

Пазарен сегмент

От английски: Market Segment
Подраздел на официалния или на неофициалния пазар на финансови инструменти.

Пазарен тайминг

От английски: Market timing
Стратегия за управление на инвестиционен портфейл, състоящ се от две части – безрисков актив и рискова част, която е сходна със съответния пазарен портфейл. В този случай активно се управлява само съотношението между рисковата част и безрисковия актив въз основа на прогнози за риска и възвръщаемостта на „пазара“ като цяло спрямо безрисковата възвръщаемост.

Пазарна към лимитирана поръчка

От английски: Market to limit order
Вид пазарна поръчка на борсата, която се изпълнява само ако има насрещни лимитирани поръчки.

Пазарна поръчка

От английски: Market order
Поръчка за покупка или продажба на определено количество от дадена емисия, която се изпълнява по най-добрата насрещна цена в момента на въвеждането.

Паричен пазар

От английски: Money market
Финансов пазар, на който се търгуват краткосрочни (т.е. с матуритет до една година) финансови инструменти.

Пасивно управление

От английски: Passive management
Инвестиционен стил, при който активите, в които е инвестирано, се задържат за дълго време, извършват се относително малки и редки промени на позициите в портфейла.

Пасивно управляван фонд

От английски: Passively managed fund
Колективна инвестиционна схема, чийто портфейл се съставя и управлява въз основа на предварително зададени правила и поради това няма чести промени в него.

Пенсионен фонд

От английски: Pension fund
Осигурително дружество (фонд), събиращо вноските, които се правят от работодатели и служители през активната им възраст и предоставящо месечен доход при пенсиониране.

Страница:  1 2 3 4 Следваща »