Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Р

Термин Дефиниция
Разкрач

От английски: Straddle
Вид инвестиция, представляваща комбинация от кол и пут опция с еднаква цена и дата на изтичане.

Разпределение на активите

От английски: Asset allocation
Процедура, задаваща пропорциите между широки класове от активи в инвестиционен портфейл.

Реализирана възвръщаемост

От английски: Actual return
Възвръщаемостта, която инвеститорите са получили за определен изминал период.

Регулиран пазар

От английски: Regulated market
Пазар, който се основава на определени правила и нормативни регулации.

Реинвестиционен риск

От английски: Reinvestment risk
Риск, пораждан от възможността текущият доход от дадена облигация или друга инвестиция да бъде реинвестиран при доходност, различна от очакваната доходност.

РЕПО сделка

От английски: REPO agreement
Продажба на финансови инструменти с предварителна уговорка за обратната им покупка по определена цена и на определена дата.

Риск

От английски: Risk
Възможност крайният резултат от инвестицията да се различава от очаквания резултат.

Риск на покупателната способност

От английски: Purchasing power risk
Риск, който се поражда поради възможността през периода до срока на падежа на дадена облигация (или до реализирането на дадена инвестиция) да има неочаквана инфлация.

Риск от несъстоятелност

От английски: Default risk
Риск, който се поражда от възможността да се наруши цялостно финансовия интегритет на фирмата и тя да изпадне в несъстоятелност.

Риск от промяна на валутния курс

От английски: Exchange rate risk
Риск, който се поражда от възможността да се промени валутният курс.

Риск от промяна на лихвените равнища

От английски: Interest rate risk
Риск, който се поражда от неопределеността относно бъдещата динамика на лихвите.

Риск от промяна на отрасловата политика

От английски: Industrial policy risk
Риск, пораждан от възможността да се промени нормативната среда и/или институционалните практики в даден отрасъл на икономиката.

Рисков капитал

От английски: Venture capital
Форма на финансиране от страна на инвеститорите срещу капиталово участие в компании.

Рисков толеранс

От английски: Risk tolerance
Допълнителното количество риск, което даден инвеститор е готов да поеме, за да се увеличи с единица очакваната възвръщаемост.

Рискова премия

От английски: Risk premium
Разликата между очакваната доходност на дадена инвестиция и безрисковата доходност. Премията компенсира инвеститорите за поетите чрез инвестицията рискове.