Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Страница:  1 2 3 Следваща »

С

Термин Дефиниция
Саморегулиране

От английски: Selfregulation
Регулиране чрез организации и правила, които самите пазарни участници създават.

Сегашна (настояща) стойност

От английски: Present value
Стойността на бъдеща парична сума в сегашния момент.

Секторен факторен модел

От английски: Sector-factor model
Многофакторен модел, в който като един или повече фактори се използват показатели, характеризиращи даден икономически сектор.

Секторен фонд

От английски: Sector fund
Специализирана колективна инвестиционна схема, която инвестира в един конкретен сектор или отрасъл.

Секюритизация

От английски: Securitization
Материализиране на вещни права в ценни книжа, които се предлагат за публична търговия.

Селекция на финансовите инструменти

От английски: Security selection
Процедура за формиране на инвестиционен портфейл, при която, в рамките на един етап, от цялото множество на възможните инвестиции се подбират по оптимален начин конкретните активи, в които да се инвестира, както и относителните им тегла в управлявания портфейл.

Селекция по групи

От английски: Group selection
Процедура, при която от оптималните по групи портфейли се формира оптимален портфейл в рамките на съответния клас активи.

Сетълмент

От английски: Settlement
Прехвърляне на собствеността върху дадени финансови инструменти след сключването на сделка с тях.

Симетричен триъгълник

От английски: Symetrical triangle
Графичен индикатор, използван в техническия анализ. Представлява фигура, която има формата на триъгълник и типично се наблюдава в периодите на колебание и нерешителност на пазарните участници.

Сини чипове

От английски: Blue chips
Израз, възприет за големите индустриални компании в САЩ, които имат солидно бизнес присъствие и формират структурата на американската икономика.

Синтетични облигации

От английски: Synthetic bonds
Облигации, при които главницата и купонните плащания се продават поотделно.

Систематичен риск

От английски: Systematic risk
Риск, който характеризира пазара като цяло. Поражда се от рисковите фактори, които са общи и влияят върху възвръщаемостта на всички активи.

Следване на интелигентните пари

От английски: Follow the smart money
Стратегия за инвестиране, изхождаща от разбирането, че би било печелившо да се следи какво е поведението на инвеститори, които са добре информирани и с висок капацитет да извличат полза от пазара и съответно да се репликира тяхното поведение.

Смесен фонд

От английски: Mixed fund
Фонд, чийто портфейл се състои от различни категории активи – облигации, акции и други финансови инструменти.

Смесени многофакторни модели

От английски: Mixed multiple-factor models
Модели, които комбинират еднофакторен и многофакторен модел.

Страница:  1 2 3 Следваща »