Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Т

Термин Дефиниция
Тактическо разпределение на активи

От английски: Tactical asset allocation
Разпределение на активи, което се основава на краткосрочни прогнози и конкретното състояние на пазара.

Текуща доходност

От английски: Current yield
Съотношение между текущия годишен доход от дадена инвестиция и пазарната ґ цена.

Теорема за отделимостта

От английски: Separation theorem
Твърдение, според което оптималната комбинация от рискови активи за всеки инвеститор може да се определи, без да се познават преференциите му относно съотношението между риск и очаквана възвръщаемост.

Теория на Дау

От английски: Dow Theory
Теория, даваща основните принципи на техническия анализ. Наречена на името на основоположника на техническия анализ – Чарлз Дау.

Технически анализ

От английски: Technical analysis
Подход за анализ и взимане на инвестиционни решения, който почива основно върху исторически данни от борсовите пазари.

ТИПС

От английски: TIPS (Treasury Inflation Protected Securities)
Държавна облигация, издавана от правителството на САЩ, чиято номинална стойност се индексира на всеки шест месеца в зависимост от инфлацията.

Третично движение

От английски: Tertiary movement
Краткосрочни флуктуации на цените, които се наблюдават в периоди от няколко часа до няколко дни. Нарича се също и минорен тренд.

Търговска банка

От английски: Commercial bank
Финансова институция, която набира средства от различните видове депозити, предлагани за населението и институциите и която извършва кредитиране с набраните средства.

Търговски ценни книжа

От английски: Commercial paper
Краткосрочни, необезпечени дългови книжа, представляващи заем, емитиран от големи компании, които имат стабилен и висок кредитен рейтинг.