Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Страница:  1 2 Следваща »

Ф

Термин Дефиниция
Факторeн модел

От английски: Factor model
Модел, при който възвръщаемостта на активите се обяснява и прогнозира като резултат от влиянието на определени фактори.

Факторен риск

От английски: Factor risk
Риск, който се разглежда в условията на факторен модел. Поражда се от неопределеността относно бъдещите значения на даден фактор, влияещ в една или друга степен върху възвръщаемостта на активите.

Фиксиран анюитет

От английски: Fixed annuity
Вид анюитет, който има равни по размер плащания към инвеститора.

Финансов риск

От английски: Financial risk
Риск, който се асоциира с начините, по които фирмата финансира операциите си, както и с възможностите ґ да посреща в срок финансовите си задължения.

Финансов фючърс

От английски: Financial futures
Фючърсен договор, чийто предмет (базов актив) е финансов инструмент.

Финасов инструмент с фиксиран доход

От английски: Fixed income securitу
Финансов инструмент, който дава право на притежателя да получи предварително известни по размер плащания, извършвани на точно определени дати.

Флаг

От английски: Flag
Графичен индикатор, използван в техническия анализ. Представлява фигура, която има формата на правоъгълник или успоредник.

Фонд в акции

От английски: Equity fund
Фонд, чийто портфейл е съставен от обикновени акции, търгувани на признат регулиран пазар.

Фонд в облигации

От английски: Bond fund
Фонд, чийто портфейл е съставен от облигации.

Фонд за рисков капитал

От английски: Venture capital fund
Дружество, което набира капитал от инвеститорите, най-често чрез частно пласиране, и впоследствие го инвестира в иновативно ориентирани малки и средни предприятия, които не са публични.

Фонд за частно дялово участие

От английски: Private equity fund
Дружество, което инвестира основно в средни по големина предприятия, които са с определена история, имат установен бизнес, но не са публични и съответно акциите им не са ликвидни.

Фонд на бързия доход

От английски: Immediate income fund
Фонд на дохода, който инвестира в държавни ценни книжа и корпоративни облигации.

Фонд на дохода

От английски: Income fund
Фонд, при който печалбата (или голяма част от нея) се разпределя на инвеститорите под формата на дивидент.

Фонд на нарастващия доход

От английски: Growing income fund
Фонд на дохода, който инвестира основно в акции или в комбинация от акции и инструменти с фиксиран доход.

Фонд на паричния пазар

От английски: Money market fund
Фонд, който инвестира само в инструменти на паричния пазар – депозити и краткосрочни инструменти с фиксиран доход.

Страница:  1 2 Следваща »