Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Ц

Термин Дефиниция
Цена на времето

От английски: Price of time
Вж. Премия за време.

Цена на отсичане

От английски: Cut off price
Цена, по която се реализират сделките при закрит аукцион.

Цена на риска

От английски: Price of risk
Вж. Премия за риск.

Цена на упражняване

От английски: Strike price
Цената, на която притежателят на една опция има право да купи/продаде базовия актив.

Централен депозитар

От английски: Central Depository
Българска национална система за регистриране на собствеността върху безналични финансови инструменти, за администриране и за регистрация на сделки с тях.