Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Страница:  « Предишна ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14... Следваща »

Всички

Термин Дефиниция
Консол

От английски: Consol
Облигация, която няма падеж – по нея се извършват плащания в безкрайно дълъг период.

Контрарна стратегия

От английски: Contrarian strategy
Стратегия на инвестиране, залагаща на поведение, обратно на масовото настроение на пазара.

Коректно оценена облигация

От английски: Correctly priced bond
Облигация, чиято пазарна цена е равна на присъщата ґ стойност.

Корпоративна облигация

От английски: Corporate bond
Облигация, емитирана от търговско дружество.

Крива на доходността

От английски: Yield curve
Графично изображение на срочната структура на лихвите.

Купонна лихва

От английски: Coupon rate
Лихвата, определена при емитирането на дадена облигация, която лихва се изплаща периодично.

Купонно плащане

От английски: Coupon payment
Периодично текущо плащане на лихвите по дадена облигация.

Къса продажба

От английски: Short sale
Продажба на взети на заем финансови инструменти, които след определен период подлежат на връщане.

Ликвиден мотив

От английски: Liquidity motive
Мотив, при който инвеститорът формира решението си да купи/продаде даден финансов инструмент, защото желае да инвестира свободните си средства (респ. защото има нужда от свободни средства).

Ликвиден риск

От английски: Liquidity risk
Риск, пораждан от възможността даден инвестиционен актив да не може да се продаде или купи бързо. Изразява се в ценови отстъпки, които инвеститорът следва да направи при продажба или премии, които следва да плати, в случай на покупка.

Лимитирана поръчка

От английски: Limit order
Поръчка за покупка/продажба на борсата на определено количество от дадена емисия по посочена в поръчката ограничителна цена.

Линия на капиталовия пазар

От английски: Capital market line
Графично изображение на множество, съдържащо всички ефективни портфейли в условията на равновесие на капиталовия пазар.

Лихвен риск

От английски: Interest rate risk
Риск, пораждан от възможността за промяна на лихвените нива, която може да доведе до промяна на стойността на облигациите (или други дългови инструменти). Включва ценови риск и реинвестиционен риск.

Лихвоносна облигация

От английски: Interest bearing bonds
Облигация, по които има плащания, включващи лихви.

Макро риск

От английски: Macro risk
Риск, породен от макроикономически фактори, т.е. от фактори, които влияят върху всички икономически субекти.

Страница:  « Предишна ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14... Следваща »