Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Страница:  « Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Следваща »

Всички

Термин Дефиниция
Гарантиран фонд

От английски: Guaranteed fund
Фонд, който защитава вложения от неговите инвеститори капитал (т.е. гарантира, че няма да допусне загуби).

Глава и рамене

От английски: Head and Shoulders
Графичен индикатор, използван в техническия анализ. Представлява фигура с три последователни върха, като средният е най-висок (глава), а другите два, разположени вляво и вдясно от него, са приблизително на едно ниво (рамене).

Глобален фонд

От английски: Global fund
Колективна инвестиционна схема, която инвестира както в страната, от която произхожда, така и на широк кръг от чуждестранни пазари.

Глобална депозитарна разписка

От английски: Global depository receipt
Финансов инструмент, даващ права върху ценни книжа, публично търгувани на един или няколко пазара, различни от националния пазар, където е емитирана разписката.

Гол варант

От английски: Naued Warrant
Варант, чийто емитен не притежава такова количество от базовия актив, което да съответства на всички издадени варанти.

Дата на изтичане

От английски: Expiration date
Денят, до който или на който е възможно притежателят на опция да упражни правата си по нея.

Дата на падежа

От английски: Maturity date
Датата, на която следва да са изпълнени всички задължения на емитента на даден финансов инструмент.

Движение по кривата на доходността

От английски: Riding the yield curve
Стратегия за търговия с облигации, основаваща се на формата на кривата на доходноста.

Двоен връх

От английски: Double Top
Графичен индикатор, използван в техническия анализ. Среща се в горната част на възходящ тренд и е сигнал за обръщане на тренда и настъпване на период на понижаване на цените.

Двойно дъно

От английски: Double Bottom
Графичен индикатор, използван в техническия анализ. Представлява фигура, която е огледална на двойния връх и се проявява в долната част на низходящ тренд.

Двойнствена роля на цените

От английски: Dual role of prices
Разбирането, че цените служат, от една страна, като механизъм за достигане на равновесие, и, от друга страна – като носители на информация за стойността на финансовите инструменти.

Депозитарна разписка

От английски: Depository receipt
Финансов инструмент, емитиран от банка или друга финансова институция, представляващ права върху ценни книжа, публично търгувани на пазари, различни от националния пазар, където е емитирана разписката.

Депозитарни услуги

От английски: Depository services
Услуги, предоставяни от институции, които водят регистър за емисиите на финансови инструменти и за техните притежатели.

Депозитен сертификат

От английски: Certificate of deposit
Дългов финансов инструмент, емитиран от банки срещу предоставяне на срочен депозит, с падеж между 30 дни и 10 години.

Депозитна институция

От английски: Deposit institution
Финансови институции, събиращи депозити (търговски банки, спестовни банки, кредитни съюзи и др.).

Страница:  « Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Следваща »