Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Страница:  « Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Следваща »

Всички

Термин Дефиниция
Дериватив

От английски: Derivative
Финансов инструмент, чиято стойност произтича от друг финансов инструмент, актив или пазарен индекс.

Диверсификация

От английски: Diversification
Практиката на инвеститорите да увеличават броя на активите в своите портфейли с цел да намаляват риска.

Диверсифицируем риск

От английски: Diversifiable risk
Специфичният риск на даден портфейл. Това е тази част от риска на един портфейл, която може да се намалява при увеличаване на броя на активите в портфейла.

Дивидент

От английски: Dividend
Част от нетната печалба на дадено дружество, която се изплаща на акционерите му.

Дилър

От английски: Dealer
Специализиран търговец, който има за задача да улеснява търговията на дадена емисия, като поддържа запас от нея и котира постоянно цени „купува“ и цени „продава“ .

Дисконтиране

От английски: Discounting
Умножаването на бъдеща стойност на дадена сума с дисконтов фактор, за да се получи сегашната ґ стойност.

Дисконтов фактор (множител)

От английски: Discount factor
Сегашната стойност на 1 лев, който даден инвеститор ще получи след определен период от време.

Дисконтова облигация

От английски: Discount bond
Облигация, която се търгува на цена под номиналната ґ стойност.

Дисперсия

От английски: Variance
Статистически показател, измерващ разсейването на дадена величина около средната ґ стойност. В инвестиционната теория се използва като показател за риск.

Договор за разлика

От английски: Contract for difference
Споразумениe между инвеститори, които се договарят да си разменят определена парична сума в зависимост от разликата между цената на даден базов актив в началото и в края на определен период.

Договор за разлика с дълга позиция

От английски: Contract for difference adopting long position
Договор за разлика, при който инвеститорът реализира печалба, ако има повишение на цената на базовия актив.

Договор за разлика с къса позиция

От английски: Contract for difference adopting short position
Договор за разлика, при който инвеститорът реализира печалба, ако има намаление на цената на базовия актив.

Договорен фонд

От английски: Contractual fund
Вид колективна инвестиционна схема, организирана под формата на обособено имущество, действаща въз основа на принципа на разпределение на риска.

Доставка срещу плащане

От английски: Delivery versus payment (DVP)
Прехвърляне на собствеността върху финансови инструменти срещу тяхното заплащане.

Доходна облигация

От английски: Income bond
Облигация, при която изплащането на купонната лихва в пълен размер и в срок става само ако фирмата-емитент има определен размер на печалбата.

Страница:  « Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Следваща »