Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Страница:  « Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Следваща »

Всички

Термин Дефиниция
Доходност до падежа

От английски: Yield to maturity
Нормата на дисконтиране, при която настоящата стойност на бъдещите парични потоци от даден финансов инструмент се изравнява с нейната цена.

Държавна облигация

От английски: Government bond
Дългосрочен дългови инструмент, емитиран от държавата.

Дюрация

От английски: Duration
Показател, измерващ чувствителността на цените на облигациите (или на други инструменти с фиксиран доход) спрямо промени на лихвите.

Дюрация на Маколи

От английски: Macauley duration
Формула за изчисляване на дюрацията, предложена от Ф. Маколи. Основава се на предположението за хоризонтална крива на доходността до падежа с паралелни изменения в срочната структура на лихвите.

Дялов инвестиционен тръст

От английски: Unit investment trust
Форма на колективно инвестиране, чийто инвестиционен портфейл не се управлява активно и остава постоянен във времето.

Дялов тръст

От английски: Unit trust
Вид колективна инвестиционна схема.

Евродоларов депозит

От английски: Eurodollar deposit
Депозити в банки, които се намират извън САЩ, деноминирани в щатски долари.

Еврооблигация

От английски: Eurobond
Облигация, която е деноминирана във валута, различна от валутата в страната на емитента (заемателя) и се предлага извън страната на емитента.

Европейска опция

От английски: European option
Опция, която може да бъде упражнявана само на датата на изтичане.

Еднофакторен модел

От английски: One-factor model
Модел, при който възвръщаемостта на отделните активи се обяснява и прогнозира чрез влиянието на един фактор.

Емитент

От английски: Issuer
Лицето, което е задължено по издадени от него финансови инструменти.

Ефект на доходността до падежа

От английски: Yield to maturity effect
Принцип, според който при дадена промяна на лихвените проценти облигации с по-ниска доходност до падежа ще имат по-висока процентна промяна на цената им от облигации с по-висока доходност до падежа.

Ефект на купонната лихва

От английски: Coupon rate effect
Принцип, според който лихвеният риск на една облигация е в обратна зависимост от размера на купонната лихва.

Ефект на размера

От английски: Size effect
Инвестиционен термин, изразяващ тенденцията малките по размер фирми често да носят по-висока възвръщаемост в сравнение с по-големите фирми, при равни други условия.

Ефект на срока до падежа

От английски: Maturity effect
Принцип, според който лихвеният риск е по-голям при по-дълъг срок до падежа и обратно.

Страница:  « Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Следваща »