Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Страница:  « Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Следваща »

Всички

Термин Дефиниция
Ефективна норма на възвръщаемост

От английски: Effective rate of return
Възвръщаемост на годишна база, изчислена при капитализиране в рамките на годината.

Ефективно множество

От английски: Efficient set
Множество от портфейли, които притежават едно от следните две свойства: 1) имат максимална очаквана възвръщаемост при зададено равнище на риск, или 2) имат минимално равнище на риск при зададена очаквана възвръщаемост.

Животозастрахователна компания

От английски: Life-insurance company
Компания, която придобива средства чрез продажбата на застрахователни полици, даващи защита срещу загуба на доход поради смърт, инвалидизиране или други събития.

Запис на заповед

От английски: Promissory note
Документ, регламентиращ дългови взаимоотношения между две страни.

Здравноосигурително дружество

От английски: Health-insurance companу
Дружество, което предлага полици за финансова защита в случай на необходимост от медицински изследвания или лечение.

Извънборсов пазар

От английски: Over the Counter (OTC) Market
Нерегулиран пазар на финансови инструменти.

Изисквана доходност

От английски: Required rate of return
Ниво на възвръщаемост, което от гледна точка на инвеститорите кореспондира на нивото на риск на инвестицията.

Изкупуване чрез дълг

От английски: Levereged buy-out
Тип инвестиция, която се осъществява при придобиването на съществуващи компании с използването на значителен размер на дългово финансиране и относително малко капиталово финансиране.

Изпълни или отмени

От английски: Fill or kill
Вид борсова поръчка, която се изпълнява моментално изцяло или ако това е невъзможно, се отменя.

Инвестиционен консултант

От английски: Investment consultant
Физическо лице, което предоставя инвестиционни консултации за клиентите на инвестиционните посредници и управляващите дружества.

Инвестиционен период

От английски: Investment period, holding period
Определен период от време, за който даден инвеститор влага парите си.

Инвестиционен посредник

От английски: Brokerage firm (Brokerage house)
Фирма, която предлага инвестиционни услуги, включително посредничество за инвеститорите при търговията с финансови инструменти.

Инвестиционен фонд

От английски: Investment fund
Форма на колективна инвестиция, при която се мобилизират пари от инвеститорите и се влагат в определени активи въз основа на принципите на диверсификация и разделяне на риска.

Инвестиционен хоризонт

От английски: Investment horizon
Период, за който се извършва инвестиционното планиране.

Инвестиционна банка

От английски: Investment bank
Специализирана финансова институция, която подпомага емитентите в процеса на реализирането на дадена емисия, като посредничи между тях и инвеститорите.

Страница:  « Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Следваща »