Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Страница:  « Предишна ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12... Следваща »

Всички

Термин Дефиниция
Инвестиционно банкерство

От английски: Investment banking
Дейност, извършвана от инвестиционните банки, включваща консултиране, оценки, съставяне на проспекти, пемане на емисии и др.

Инвестиционно дружество от затворен тип

От английски: Closed-end investment company
Инвестиционен фонд, организиран като акционерно дружество, при което броят на акциите в обръщение е установен при учредяването на дружеството и остава постоянен.

Инвестиционно дружество от отворен тип

От английски: Open-end investment company
Вид колективна инвестиционна схема, организирана като акционерно дружество, което непрекъснато котира цени за емитиране и обратно изкупуване на акциите си.

Индекс на дифузия

От английски: Diffusion index
Паказател, който се изчислява за даден пазар, като броят на емисиите с нараснали цени плюс половината от броя на емисиите с непроменени цени се разделя на общия брой търгувани емисии.

Индекс на доверие

От английски: Confidence index
Показател, който се изчислява за даден пазар като съотношение между доходността на корпоративните облигации с най-висок рейтинг и доходността на облигации със среден рейтинг.

Индекс на сентимента

От английски: Sentiment index
Показател, който има за цел да изразява мнението (настроението) на влиятелни инвестиционни фирми. Изчислява се като процентно съотношение на инвестиционните фирми (консултанти), даващи определена препоръка към инвеститорите, спрямо общия брой на фирмите, които предлагат такива консултантски услуги.

Индекс на Трейнор

От английски: Treynor's index
Индикатор за резултата от управлението на даден инвестиционен портфейл, показващ постигнатата възвръщаемост на единица пазарен риск.

Индекс на Шарпи

От английски: Sharpe's index
Индикатор за резултата от управлението на даден инвестиционен портфейл, показващ постигнатата възвръщаемост на единица общ риск.

Индексен модел

От английски: Index model
Модел, при който възвръщаемостта на активите се обяснява и прогнозира като резултат от изменението на даден пазарен индекс или индекси.

Индексен фонд

От английски: Index fund
Фонд, чийто портфейл се съставя така, че да имитира като компоненти и съотношения даден пазарен индекс.

Инерционна стратегия

От английски: Momentum strategy
Инвестиционна стратегия, залагаща на това да се следва общото настроение на пазара.

Инфлационен риск

От английски: Inflation rate risk
Риск, породен от възможността фактическата инфлация да се отклонява от очакваната инфлация.

Информационен мотив

От английски: Information motive
Мотив, при който инвеститорът формира решението си да купи/продаде даден финансов инструмент въз основа на информацията, с която разполага за него и която му дава основание да смята, че той е подценен/надценен от пазара.

Ипотечна облигация

От английски: Mortgage bond
Облигация, при която плащанията на емитента по тях се обезпечават с взиманията по ипотечни заеми.

Капитализация на дохода

От английски: Capitalization of income
Метод за оценка на стойността на финансови инструменти, основан на сегашната стойност на бъдещите парични потоци от тях.

Страница:  « Предишна ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12... Следваща »