PEST анализ

(PEST Analysis)


    PEST1 анализът е рамка2, която консултантите по стратегическо управление използват за изследване на външната макросреда, в която оперира организацията. PEST факторите играят важна роля при определяне и реализиране на стратегическите възможности за създаване на стройност за организацията. Нормално те са извън контрола на организационните единици и обикновено трябва да се разглеждат като Заплахи и Възможности. Макроикономическите фактори могат да се различават за континентите, държавите и дори регионите, като нормално PEST анализът се прави за отделна страна.

 

    PEST анализът е инструмент за стратегическо планиране, използван за оценка на политически, икономически, социални и технологични фактори, които могат да окажат въздействие върху даден проект. PEST анализът е важна част от процеса на планиране на даден проект3:

 • Политическите фактори включват области като: данъчна политика, трудово право, опазване на околната среда, търговски ограничения и тарифи и политическа стабилност;
 • Икономическите фактори са: състояние на икономиката, икономически растеж, лихвени проценти, валутни курсове и процент на инфлация;
 • Социалните фактори често са обърнати към културните аспекти и включват: здравно съзнание, прираст на населението, възрастово разпределение, нагласи за кариера и акцент върху безопасността, ролята на мъжете и жените в обществото, разпределяне на богатство в обществото, здраве и безопасност;
 • Технологичните фактори преглеждат елементи като дейност по изследване и развитие, иновации, технологични новости, автоматизация, технологични стимули и скорост на технологичните промени.

    Чрез направата на ефективен PEST анализ ние гарантираме, че това, което предприемаме, е позитивно изравнено с мощните сили на промяна, въздействащи на заобикалящата ни среда. Чрез използване на предимствата на промяната ние вероятно ще сме по-успешни в това, което правим. Доброто използване на PEST анализа ни помага да избегнем предприемането на действие, на което му е присъдено да се провали от самото начало, по причини извън нашия контрол. PEST анализът е особено полезен, когато започнем да оперираме в нова държава или регион. Той ни помага да избегнем несъзнателна самонадеяност и  бързо да се адаптираме към реалностите на новата заобикаляща ни среда.    Предимства на PEST анализа:

 • Лесен за направа, като разходите са само времето за направа;
 • Осигурява разбиране на по-широката бизнес среда;
 • Насърчава развитието на стратегическото мислене;
 • Може да повиши информираността за заплахите за даден проект;
 • Може да помогне на организацията за предвиждане на бъдещи трудности и за предприемане на действия за избягване или намаляване на техния ефект;
 • Може да помогне на организацията да оцени възможности и да ги експлоатира.

    Недостатъци на PEST анализа:

 • Обикновено предоставя прост списък без критично представяне;
 • Бързият темп на промени в обществото ги прави все по-трудни за предвиждане на събитията, които могат да повлияят на организацията в бъдеще;
 • Събирането на голямо количество информация може да ни затрудни да видим „гората зад дърветата” и да доведе до "парализа чрез анализ";
 • Анализът може да се основава на предположения, които да се окажат неоснователни;
 • PEST анализът обхваща само външната среда и резултатите трябва да бъдат разглеждани във връзка с други фактори, като самата организация, конкуренти и отрасъла, в който тя оперира.

Political, Economical, Social and Technological.

Варианти на PEST- анализа: SLEPT (Social, Legal, Economical, Political and Technological) и STEEPLE (Social/demographic, Technological, Economical, Environmental (natural), Political, Legal and Ethical factors).

Duncan Haughey, PMP; http://www.projectsmart.co.uk/pest-analysis.html