SMART цели

(SMART Goals)


    След като сме планирали даден проект, трябва да обърнем внимание на разработването на няколко цели, които ще ни дадат възможност да бъдем успешни. Целите трябва да бъдат SMART – конкретни (Specific), измерими (Measurable), постижими (Attainable), реалистични (Realistic) и времево-ориентирани (Time-bound).

    Целта е да се провежда седмично заседание по изпълнението на проекта с ключови членове на екипа или да се организира и поддържа непрекъсната програма за проверка на целия проект.1

    Съкращението SMART има незначително различни варианти, които могат да се използват за осигуряване на по-изчерпателно определение за поставяне на цели:

 • S – конкретни (Specific), значими (significant), свръхамбициозни (stretch);
 • M – измерими (Measurable), смислени (meaningful), мотивиращи (motivational);
 • А – постижими (Attainable), съгласувани (agreed upon), достижими (achievable), приемливи (acceptable), ориентирани към действие (action-oriented);
 • Р – реалистични (Realistic), уместни (relevant), разумен (reasonable), удовлетворяващи (rewarding), ориентирани към резултатите (results-oriented);
 • Т – времево-ориентирани (Time-bound), базирани във времето (time-based), своевременни (timely), осезаеми (tangible), проследими (trackable).

    Различните варианти на SMART целите – начинът на тяхното тълкуване, ни дават по-широка дефиниция, която ще ни помогне да сме успешни както в бизнеса, така и в личния живот.

Преценка на SMART целите2


    Специфични - добре дефинирани и ясни цели за всеки , който има основни познания по проекта. Целите трябва да бъдат разбираеми и да подчертават това, което искаме да се случи. Спецификите ни помагат да се фокусираме върху усилията и ясно да определим какво ще правим.

    Специфичността е Какво?, Защо? и Как? в SMART модела:

 • Какво смятаме да правим? Използваме думи за действие като ръководене, организиране, координиране, иницииране, разработване, планиране, изграждане др.;
 • Защо това е важно да се направи в този момент? Какво искаме да постигнем в крайна сметка?;
 • Как смятаме да го направиш? (С ...).

    Трябва да е сигурно, че целите, които сме поставили, са много конкретни, ясни и постижими. Вместо да си поставяме цели да отслабнем или да бъдем здрави, трябва да си поставяме конкретна цел да загубим 2 см от талията си или да ходим 5 километра с бързо темпо.

    Измерими - знание дали целта е откриваема, колко  далеч сме от изпълнението й и кога тя може да се реализира. Ако не можем да го измерваме, не можем да го управляваме. В най-широк смисъл формулирането на целта само по себе си е показател за изпълнението на проекта – ако целта е постигната, имаме успех. Все пак обикновено е възможно да направим няколко краткосрочни или по-малки  измервания, които да бъдат вградени в постигането на целта.

    Трябва да изберем цел с възможност за измерване на напредък, така ще можем да видим настъпващата промяна. Как ще видим кога постигаме целта си? Трябва да сме конкретни! "Искам да чета книги, 3 глави от 100 страници преди рождения ми ден" показва специфичната цел, която може да се измери. "Искам да бъда добър читател" не е измерима формулировка.

    Трябва да създаваме конкретни критерии за измерване на напредъка към постигането на всяка зададена от нас цел. Когато измерваме напредъка си, продължаваме проследяването, достигаме целевите дати и изпитваме удовлетворение от постигнатото, което на свой ред ни подтиква към изпълнение на необходимите непрекъснати усилия, за да постигнем целите ни.

    Постижими наличие на съгласие между всички заинтересовани страни какви  трябва да бъдат целите. Когато определяме цели, които са най-важни за нас, трябва да започнем с определяне на начина, по които ще можем да ги осъществим. Трябва да развием  отношения, способности, умения и финансов капацитет, за да ги постигнем. Трябва да започнем да преглеждаме пропуснатите преди възможности, за да се доближим до постигането на целите си.

    Поставените от нас цели, които са твърде трудни за постигане, най-вероятно няма да  ангажират вниманието ни. Въпреки че може да започнем с най-добри намерения, знаейки, че това е твърде много за нас, означава, че подсъзнателно ще ни напомня за този факт и дори ще ни спре да му дадем най-доброто от себе си.

    Целта трябва малко да ни държи в напрежение, така ще чувстваме, че можем да го направим и  че ще е нужен от истински ангажимент за наша страна. Така например, ако имаме за цел да свалим 5 кг за една седмица, ние всички знаем, че не е постижимо. Но поставяйки си цел да свалим 0.5 кг и когато я постигнем, поставяйки си допълнителна цел да свалим още 0.5 кг., ще е постижимо за нас.

    Усещането за успех ни помага да останем мотивирани.

    Реалистични - целите са в рамките на наличността от ресурси, знания и време. Това не е синоним на „лесни”. Реалистични в този случай означава „възможни”. Това означава, че кривата на обучението не е вертикална; че необходимите за осъществяването на дейността умения са налични; че проектът съответства на основната стратегия и цели на организацията. Един реалистичен проект може да активира уменията и знанията на хората, работещи в него, но не трябва да ги демотивира.

    Трябва да се създаде планът, или начинът, който да направи целта реалистична. Целта трябва да бъде реалистична за нас, както и това, къде сме в момента. Целта никога повече да не ядем сладкиши, торти, чипс и шоколад не може да е реалистична за тези от нас, които наистина харесват тези храни.

    Например може да е по-реалистично да си поставим за цел да си хапваме по парче плод всеки ден вместо сладкиш. След това можем да изберем да продължим да работим за постепенното намаляване на количеството на сладки продукти, когато усещаме това за  реалистично.

    Трябва да сме уверени, че поставените цели могат да бъдат достигнати с известно усилие! Твърде амбициозните цели подготвят почвата за неуспеха ни, но твърде ниските ни изпращат съобщение, че  не сме много способни. Трябва да поставяме летвата достатъчно високо, за да имаме удовлетворение от постигнатото!

    Времево-ориентирани - задаване на времева рамка за постигането на целта: за следващата седмица, за три месеца, до пети клас. Поставянето на крайната точка на нашата цел ни дава ясна цел за предстоящата ни работа.

    Ако не зададем очакваното време, ангажиментът е твърде неясен. Това води до тенденция да не се случват нещата, защото чувстваме, че можем да започнем по всяко време. Без ограничение във времето няма да започнем да приемаме спешни действия сега.

    Времето трябва да е измеримо, постижимо и реалистично.

Как да постигнем SMART целите3 


    1. Определянето на целите е лесно, но постигането им не е. Ето защо създаването на SMART цели е първата стъпка да направим целта ни реалистична.

    Трябва да направим целта ни възможно по-специфична и да я изразим в положителна гледна точка. Искаме ли да спрем да губим пари или искаме да започнем да печелим пари? Колко пари искаме да направим?

    Как  измерваме успехът? Ще ни е необходимо да намерим начин за оценяване на напредъка ни и да определим дали се движим към целта си. Например, ако искаме да подобрим финансите си, тогава ние трябва да имаме начин за проследяване на приходите и разходите.

    Дали целта ни е постижима? Трябва да обмислим дали имаме нужните ресурси за постигане на целта ни. Ако не, ще трябва да установим дали може да съберем всичко необходимо за опростяване на процеса. Трябва да отстраним всички препятствия, преди да започнем!

    Реалистичните цели са постижими цели, нереалистичните цели са само мечти. Не е необходимо да сме негативни, но е необходимо време честно да се прецени дали сме реалистични. Загубата на 50 лева за две седмици не е невъзможна, но е много вероятна и със сигурност нездравословна.

    Трябва да направим целта си времево-ориентирана, като посочим краен срок и участващите за нейното постигане стъпки за действие.

    2. Трябва да изравним нашите цели с нашите ценности. Ако целта ни не се отразява на нашите вярвания и характер, то тогава ще е трудно да я осъществим. И дори ако успеем да получим това, което искаме, няма да бъдем много щастливи. Трябва да установим цел, която има смисъл за нас и да сме наясно с последиците от нашите резултати.

    3. Трябва да споделим нашите цели с три до пет ключови хора. Не на всеки му трябва такава стратегия за всяка цел, но почти всеки може да се възползва от нея в даден момент. Намирането на подкрепящи, позитивни хора е от ключово значение, защото със сигурност не ни е нужен някой, който саботира нашия прогрес.

    4. Трябва да съберем всичко необходимо, преди да ни стане необходимо. Тази подготвителна работа е от съществено значение в премахването на разочарованието и загубата на време, които могат да доведат по-късно до провал на напредъка.

    5. Трябва да намалим до минимум потенциалните предизвикателства. Има три ключови начина за предпазване от грешки, създадени от прекалена самоувереност и лошо планиране:

 • Трябва да създадем цялостен и измерим план за действие, който включва всички стъпки, необходими за постигане на целта ни. Не трябва да забравяме крайния срок за всяка стъпка;
 • Трябва да включим всички наши действия в своя времеви график. Трябва да ги добавим в нашия календар с 10-20% гъвкавост навсякъде, за да си помогнем да управляваме всякакви неочаквани забавяния;
 • Трябва редовно да оценяваме нашия прогрес. Може да се наложи да направим промени или корекции, когато нашият проект е в процес на оформяне. Трябва да ги предвиждаме, за не останем изненадани.

    6. Трябва да изпълняваме поне едно действие на ден. Последователните действия ще ни тласнат напред към нашата цел. Дори изборът и изпълнението на малки задачи ще направят пробив в нашия списък със задачи и може да ни мотивират да направим и още повече.

    7. Трябва да създадем система за подкрепа. Кой или какво може да ни осигури насърчение, съвет, здравословна обратна връзка или ще ни каже добра дума?

    8. Не трябва да изчакваме с възнаграждаването, докато постигнем целта си, особено ако тя е дългосрочна. Трябва да се възнаграждаваме при завършване на определени етапи. Нещо толкова просто като собствен времеви график или може би специална почерпка, които ни карат да се чувстваме виновни, ако си ги позволим, могат да ни мотивират да продължим напред. Merlyn Sanchez ; "8 SMART Strategies that Successful Business Owners Use to Attract More Clients", visit: http://www.smartbusinessowners.com